Khởi đầu cho thành công

BIỂU MẪU HỒ SƠ TÊN MIỀN

MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 
Bản khai đăng ký tên miền .VN 
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế 
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN 
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN 
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN 
MẪU DÀNH CHO CÁ NHÂN 
Bản khai đăng ký tên miền .VN 
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế 
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN 
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN 
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN 
MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN DƯỚI ".GOV.VN" 
Bản khai đăng ký tên miền .VN 
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền 
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN 
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN 
MẪU HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN 
Mẫu tổng hợp hồ sơ chuyển nhượng tên miền 
Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet 
Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng 
Bản cam kết thuộc diện không phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định 
Bản cam kết hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định (cá nhân, tổ chức nước ngoài) 
Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Itnernet 
MẪU CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ 
Chuyển từ nhà đăng ký khác về BizStore 
MẪU ĐĂNG KÝ BẢO VỆ TÊN MIỀN 
Đơn đăng ký bảo vệ tên miền 
Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền bảo vệ 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIỮ CHỖ TÊN MIỀN 
Đơn đề nghị giữ chỗ tên miền 
ĐẠI LÝ 
Hợp đồng đại lý 
QUY ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI DOMAIN QUỐC TẾ